Những cách chia động từ tiếng Anh thông dụng như thế nào?

By   Administrator    27/11/2019

Động từ vốn là một thành phần không thể thiếu khi viết câu nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng động từ đúng trong tiếng Anh. Tìm hiểu cách chia V.

Động từ vốn là một thành phần không thể thiếu khi viết câu nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng động từ đúng trong tiếng Anh. Bài viết này, giasusinhvien.net sẽ chỉ ra cho bạn các mẹo chia động từ đơn giản nhất.

Cách chia động từ trong tiếng Anh

Định nghĩa về “Động từ”

Động từ trong tiếng Anh là từ hoặc cụm từ để chỉ hành động hoặc trạng thái.

Ví dụ:   go (đi lại)

walk (đi bộ)

drink (uống)

các động từ tobe: is, am, are,…

các động từ khiếm khuyết: can, may,…

Tham khảo thêm: Khái niệm về tính từ trong tiếng Anh

Phân loại

Người ta thường phân loại động từ theo 2 cách:

Cách 1: Nội động từ và Ngoại động từ

Ngoại động từ (transitive verbs)

a. Khái niệm

       Ngoại động từ là từ diễn tả hành động tác động trực tiếp từ người này lên người, vật nào đó.

       Ngoại động từ cần có danh từ và đại từ theo sau làm tân ngữ trực tiếp.

b. Ví dụ

He criticized me (Anh ấy đã phê bình tôi).

Ở đây criticized là ngoại động từ vì nó cần theo sau một tân ngữ là me. Nếu bỏ tân ngữ “me” thì chúng ta sẽ không thể biết Bạn làm ai ngạc nhiên.

I invited Mary to the party (Tôi mời Mary đến bữa tiệc).

Ở đây invited là ngoại động từ vì nó cần theo sau một tân ngữ là Mary. Nếu bỏ tân ngữ “Mary” thì chúng ta sẽ không biết Tôi mời ai đến bữa tiệc.

2. Nội động từ (Intransitive verbs)

 a. Định nghĩa

Nội động từ là từ diễn tả hành động được thực hiện bởi người nói mà không tác động vào bất kỳ ai hoặc sự vật nào.

Nội động từ không cần tân ngữ trực tiếp theo sau.

 b. Ví dụ

He is walking (Anh ấy đang đi bộ)

Ở đây “walking” là nội động từ vì nó không cần bất kỳ một tân ngữ nào đi theo sau mà chúng ta vẫn hiểu được nghĩa trọn vẹn của câu.

Cách 2: Động từ thường (Action Verbs) và Động từ đặc biệt (Special Verbs)

1. Động từ thường

a. Khái niệm

Động từ thường là từ chỉ chỉ hành động do chúng ta tạo ra.

b. Ví dụ

Speak (Nói)

See (Nhìn)

Move (Di chuyển)

2. Động từ đặc biệt

Người ta thường chia Động từ đặc biệt theo 3 nhóm dưới đây.

a. Động từ to be

Động từ to be bao gồm: Is, am, are, was, were.

b. Động từ khiếm khuyết

Động từ khiếm khuyết bao gồm: 

Can, Could (Có thể)

May, Might (Có lẽ)

Must (Phải)

*Chú ý: Nếu sử dụng động từ khiếm khuyết, bạn cần thêm một động từ thường ngay sau động từ khiếm khuyết.

Ví dụ: 

I can fly (Tôi có thể bay).

Ở đây “can” là động từ khiếm khuyết và “fly” là động từ thường.

c. Trợ động từ

Trợ động từ thường xuất hiện trong câu hỏi, câu phủ định hoặc câu nghi vấn.

Các trợ động từ phổ biến: Do, Does, Did, Have, Has,…

Ví dụ: 

Have You watched this film? (Bạn đã xem bộ phim này rồi đúng chứ?).

Ở ví dụ này “Have” đóng vai trò là một trợ động từ trong câu.

Tham khảo thêm: Cách phân biệt ngoại động từ và nội động từ

Chia động từ tiếng Anh

Vị trí và Chức năng

- Động từ đóng một vai trò quan trọng trong câu, nó không thể thiếu trong bất kỳ câu nào. Bởi lẽ câu luôn được tạo thành từ Chủ ngữ và Động từ.

Ví dụ: He sings this song. (Anh ấy hát bài này mà.).

Ở đây “He” là chủ ngữ trong câu, “sing” là động từ trong câu đi liền ngay sau chủ ngữ.

- Động từ to be và động từ thường không bao giờ đứng với nhau.

Ví dụ: I am stay at home (Tôi đang ở nhà).

Việc dùng “am” và “stay” là sai. Để sửa lại cho đúng chúng ta có thể bỏ “am” hoặc giữa “am” và sửa “stay” thành “staying”.

Khi đó, ta có 2 câu đúng:

I stay at home.

T am staying at home.

- Trợ động từ “do” có thể được dùng trước động từ thường nhằm nhấn mạnh ý nghĩa cho câu.

Ví dụ:

I do want to spend some time with my family. (Tôi thực sự muốn dành nhiều thời gian bên gia đình mình.)

Khi dùng trợ động từ “do” để nhấn mạnh cho hành động “want to spend some quality time” thì người nghe sẽ cảm thấy đây là việc mà người nói thực sự cần lúc này.

I do need you. (Tôi thực sự rất cần bạn)

Ở đây trợ động từ “do” để nhấn mạnh cho động từ thường "need” nhằm nhấn mạnh bạn thực sự rất quan trọng đối với tôi.

Tham khảo thêm: Phân biệt, cách sử dụng hai cụm từ "neither" và "either"

Qua các mẹo đi kèm với các ví dụ minh họa, tôi tin bạn đã nắm chắc các cách chia động từ trong tiếng Anh.

>> Tìm hiểu thêm:

5/5 (2 bình chọn)